Verkoops- en leveringsvoorwaarden

Verkoops- en leveringsvoorwaarden

 1. De opdracht is onherroepelijk en rechtsbindend. Zij komt tot stand door ondertekening van het orderformulier of door invulling van de bestelbon op het internet en de verzending daarvan, door of namens de opdrachtgever. Vermindering van de oplage of annulering van gegeven opdrachten is niet mogelijk. Volledige betaling is steeds verschuldigd na bestelling. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van opdrachten anders dan middels persoonlijk contact met een vertegenwoordiger van Publica zich nauwkeurig vergewissen van model, kleur en uitvoering van de te bestellen zaken.
  Conform opdracht geleverde zaken worden onder geen enkele voorwaarde geruild of door Publica retour genomen, zolang het geleverde aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen voldoet.
 2. De opdrachtgever is gehouden tot tijdige inzending van tekst en/of materiaal.. Behoudens anders overeengekomen dienen de teksten, cliché’s, logo’s etc. uiterlijk 8 dagen na het geven van de opdracht ter beschikking van Publica te worden gesteld.
  Opdrachtgever garandeert Publica dat eerstgenoemde met het ter beschikking stellen en gebruik van logo’s, teksten en modellen geen enkele inbreuk wordt gemaakt op rechten welke derden daarop kunnen doen gelden krachtens enige auteursrechtelijke bescherming of uit hoofde van industrieel eigendom of in het algemeen op grond van een onrechtmatige daad.
  Opdrachtgever vrijwaart Publica uitdrukkelijk zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken welke derden krachtens vorenomschreven wetgeving zouden kunnen doen gelden.
  Publica kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering in bovenstaand geval. In geval van niet tijdig beschikbaar stellen van bovenvermelde gegevens, houdt Publica zich het recht voor de gehele order te factureren.
  Volledige betaling dient dan overeenkomstig de betalingstermijn te geschieden.
 3. In geval overeengekomen is een drukproef te sturen, dient de opdrachtgever deze uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst te retourneren, in gebreke waarvan dit als een toestemming tot drukken of uitvoeren van de opdracht, zoals de opdrachtgever hem als voorbeeld heeft ontvangen, zal worden beschouwd.
 4. De opdrachtgever draagt de kosten voor aanzienlijk veranderen van oorspronkelijk overeengekomen uitvoeringen, alsmede de kosten voor het vervaardigen van het nieuwe materiaal, alsmede de kosten voor duurdere uitvoeringen en andere bijzondere prestaties.
 5. Voor druk-, zetfouten of enig andere fout, buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling worden verkregen dan na toestemming van Publica; enige schadevergoeding kan echter niet door de opdrachtgever worden geëist; schuldvergelijking is nooit toegelaten dan na toestemming van Publica.
 6. Betaling van onze rekeningen zijn contant na ontvangst van de factuur verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling zal een nalatigheidsintrest van 12% verschuldigd zijn alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van 70 euro. Geleverde goederen blijven eigendom van Publica tot volledige betaling is geschied.
 7. Leveringen binnen de Benelux: vanaf 500,00 euro franco; anders worden er order- en leverkosten in rekening gebracht. (voor de Benelux: 15,95 euro)
 8. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard ook, daaronder te begrijpen werkstaking, blokkade, stiptheidsacties en de niet voldoening aan hun verplichtingen van onze leveranciers. De leveringsdatum is steeds benaderend.
 9. Publica behoudt zich het recht voor op al haar producten haar website adres te vermelden, tenzij anders overeengekomen.
 10. Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, bij gebreke waarvan het recht daartoe is vervallen.
 11. Voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortspruiten, daaronder begrepen weigering van betaling of wanbetaling, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, Turnhout en Den Bosch bevoegd.

 

Publica BV
Jungfrau 22,
5624 NL Eindhoven
Nederland

Tel: +31 40 80 80 202
info@publicamenucards.com

KvK nummer Publica BV: 62358855
BTW nummer: NL8547.86.004B01

Publica BVBA
Stenehei 30/5,
2480 Dessel
België

Tel: +32 14 370 918
info@publicamenucards.com

BTW nummer: BE0425.724.387